Artikelpunten:

 1. Offerte
 2. Overeenkomst
 3. Verplichtingen Opdrachtgever
 4. Verplichtingen Vloerstripper
 5. Uitvoering
 6. Prijzen
 7. Aansprakelijkheid
 8. Betaling

Artikel 1.

 1. De offerte wordt schriftelijk of digitaal uitgebracht en is geheel vrijblijvend.
 2. In de offerte staat onder meer aangegeven:
  • De locatie waar de werkzaamheden uitgevoerd worden;
  • Omschrijving van de werkzaamheden;
  • Datum wanneer de werkzaamheden zullen worden uitgevoerd;
  • Termijn waarbinnen het werk zal worden opgeleverd. Er wordt een indicatie gegeven;
  • Prijsopbouw voor de uitvoering van de werkzaamheden. Vloerstripper noemt een vast bedrag voor de werkzaamheden.
 3. De offerte is op moment van dagtekening 14 kalenderdagen geldig.

Artikel 2.

 1. Een overeenkomst komt tot stand zodra de opdrachtgever schriftelijk dan wel digitaal akkoord geeft van de door Vloerstripper voorgestelde offerte aan de opdrachtgever.
 2. De geldigheid van afwijkingen in de overeenkomst zijn uitsluitend geldig wanneer deze schriftelijk zijn bevestigd.
 3. Een overeenkomst is zonder rechterlijke uitspraak door Vloerstripper te ontbinden indien de opdrachtgever niet voldoende kredietwaardig blijkt te zijn.
 4. Mondelinge afspraken van medewerkers van Vloerstripper zijn pas bindend op het moment dat deze schriftelijk zijn overlegd met een van de kantoormedewerkers van Vloerstripper.

Artikel 3.

 1. De opdrachtgever zorgt ervoor dat Vloerstripper (tenzij anders is aangegeven) tijdig kan beschikken over:
  • Aansluitmogelijkheden die nodig zijn voor verlichting en elektrische apparatuur en gereedschappen;
  • Toegang tot het gebouw waar de werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden.
 2. De opdrachtgever dient op vraag van Vloerstripper aan te wijzen waar de leidingen en kabels zich bevinden.

Artikel 4.

 1. Vloerstripper is verplicht de werkzaamheden zoals staan vermeld in de offerte goed en correct uit te voeren.
 2. Vloerstripper heeft een verplichting de onvolkomenheden of niet schriftelijk afgesproken situaties en bijkomende werkzaamheden, waardoor er eventuele kostenverhogende situaties zouden kunnen ontstaan door te geven aan de opdrachtgever. Mocht dit niet zijn doorgegeven door Vloerstripper, dan zal Vloerstripper uiteraard geen meerprijs doorberekenen.

Artikel 5.

 1. Locatie waar de afgesproken werkzaamheden zullen plaatsvinden dient veilig en toegankelijk te zijn. Indien dit niet het geval is dient de opdrachtgever dit duidelijk aan te geven voordat de afgesproken werkzaamheden van start gaan. Vloerstripper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen die hierdoor zijn opgelopen.
 2. Op het moment dat de uitvoeringstermijn zoals staat vastgesteld in de overeengekomen overeenkomst wordt overschreden door overmacht, zal de opdrachtgever geen recht hebben op een schadevergoeding.

Overmacht betekent dat er door bepaalde situaties en omstandigheden werkzaamheden niet of niet geheel kunnen worden uitgevoerd. Vloerstripper kan daarom in geval van overmacht niet verantwoordelijk worden gehouden bij niet nagekomen afspraken.

Overmacht: Defecte apparatuur, ziekte van personeel, belemmeringen door maatregelen van de overheid, ongelukken waarbij medewerkers zijn betrokken en daardoor de verwachte werkzaamheden niet kunnen uitvoeren, natuurrampen.

 1. Vloerstripper is gerechtigd een deel van het project, dan al niet het hele project, af te staan aan derden.

Artikel 6.

 1. De vermelde prijzen in de offerte, aanbiedingen en facturen staan exclusief BTW vermeld, tenzij anders staat aangegeven. De verschuldigde omzetbelasting zal apart op de factuur worden vermeld.
 2. Mocht er na de overeenkomst toch een kostenverhogende situatie aantreden, door het niet correct doorgeven van de opdrachtgever van bepaalde bijkomende zaken, en als mede hierdoor meerwerk ontstaat door het niet correct doorgeven van de hoeveelheid aan werk of door vergeten door te geven bijkomende werkzaamheden, is Vloerstripper gerechtigd een meerprijs door te berekenen na eerst te hebben overlegd met de opdrachtgever.
 3. U betaalt als klant niet per uur maar enkel voor het afgeleverde werk.

Artikel 7.

 1. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de correctheid van de door hem of in naam van hem afgegeven gegevens.
 2. Vloerstripper kan niet aansprakelijk worden gehouden voor bedrijfsschade, stagnatieschade of voor immateriële schade dat veroorzaakt wordt door overmacht.
 3. Vloerstripper kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de schade die is ontstaan na het verkeerd doorgeven van aanwijzingen door de opdrachtgever of van medewerkers van de opdrachtgever.
 4. Vloerstripper kan niet verantwoordelijk worden gehouden bij schade aan leidingen tijdens het verwijderen van een cementdekvloer of ander soort afwerkvloer tot aan de betonnen basisvloer.
 5. Vloerstripper is niet verantwoordelijk voor schade die kan ontstaan aan leidingen en/of kabels die door de afwerkvloer/cementdekvloer lopen, tijdens het frezen van de sleuven voor de vloerverwarming.
 6. Vloerstripper kan niet aansprakelijk worden gehouden door typfouten in opgemaakte offertes en bevestigingen naar klanten. Vloerstripper dient de klant hierover te informeren voordat er met de werkzaamheden wordt begonnen.
 7. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het soepel laten verlopen van de werkzaamheden. Vloerstripper kan een vergoeding vragen indien Vloerstripper de werkzaamheden moet staken buiten de schuld van Vloerstripper om.
 8. In geval dat wij in opdracht van u een container laten plaatsen: Container plaatsing op trottoir, stoep, inrit of tuin geschiedt geheel voor risico en rekening van de huurder. Vloerstripper, accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door toedoen van de container of vrachtwagen.

Artikel 8.

 1. Betaling van de factuur dient binnen 8 kalenderdagen na factuurdatum plaats te vinden, tenzij anders is afgesproken.
 2. Vloerstripper zal de factuur binnen 7 kalenderdagen na opleverdatum indienen.
 3. Indien er een betaling in termijnen is afgesproken zal Vloerstripper bij het verschijnen van een betalingstermijn, de opdrachtgever van een termijnfactuur voorzien die binnen 8 kalenderdagen betaald dient te worden.